Меню
 • Увага

Вчена рада ДЗ "ДМА" є колегіальним органом управління ДЗ "ДМА". 

Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановами Кабінету міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актамиМіністерства освіти і науки України, Статутом ДЗ "ДМА" та Положенням "Про вчену раду Державного закладу "Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров'я України".

Вчена рада ДЗ "ДМА" утворюється рішенням Конференції трудового колективу ДЗ "ДМА" , як вищого колегіального органу громадського самоврядування навчального закладу, терміном на п’ять років.

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора ДЗ "ДМА" протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради (25 грудня 2015 р.).

Керівництво роботою Вченої ради здійснюють Голова Вченої ради, його заступник і Учений секретар.

Голова Вченої ради ДЗ "ДМА" - Перцева Т.О., ректор, член-кореспондент НАМН України,  д.мед.н., професор.

Заступник Голови Вченої ради ДЗ "ДМА" - Мамчур В.Й., проректор з наукової та лікувальної роботи, д.мед.н., професор.

Учений секретар Вченої ради ДЗ "ДМА" - Онул Н.М., д.мед.н., доцент.

До повноважень Вченої ради належить:

 1. Визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДЗ "ДМА";
 2. Розробка і подання Конференції трудового колективу ДЗ "ДМА" проекту Статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 3. Ухвала фінансового плану і річного фінансового звіту ДЗ "ДМА";
 4. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 5. Ухвала рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 6. Ухвала за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 7. Обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директора НДІ медико-біологічних проблем, завідувачів кафедрами, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
 8. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 9. Ухвала рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
 10. Аналіз результатів ректорських контролів знань;
 11. Аналіз та ухвала фінансових звітів Голови студентського самоврядування;
 12. Затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури
  і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 13. Ухвала основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 14. Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 15. Присвоєння вчених звань професор, доцента та старшого наукового співробітника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 16. Прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 17. Ухвалення плану редакційно - видавничої діяльності ДМА;
 18. Надання рекомендацій для використання у навчальному процесі підручників та навчальних посібників, а також рекомендацій щодо підготовки і публікації навчальної літератури, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій тощо;
 19. Затвердження кандидатур на зарахування до аспірантури і докторантури, а також термін дисертаційних досліджень;
 20. Атестація докторантів щодо виконання плану робіт над докторськими дисертаціями;
 21. Прийняття рішень щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі;
 22. Присудження звання «Почесного професора ради ДЗ "ДМА"» на підставі відповідного Положення;
 23. Прийняття рішень про висунення робіт на здобуття Державних премій України та інших премій;
 24. Порушення клопотань про представлення працівників ДЗ "ДМА" до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, органів місцевого самоврядування;
 25. Надання рекомендацій науковцям та науково-педагогічним працівникам щодо обрання дійсними членами та членами-кореспондентами Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та інших Академій;
 26. Встановлення іменних стипендій та спеціальних стипендій, видача рекомендацій кандидатам на їх здобуття;
 27. Подання ректору пропозицій щодо призначеннята звільнення
  з посад проректорів, деканів, директора НДІ медико-біологічних проблем, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
 28. Призначення на посаду тимчасово виконуючого обовʹязки (т.в.о.) ректора у разі його відсутності з будь-яких причин та встановлює строк виконання призначеної особи його обовʹязків. Таке рішення набуває законної сили після його погодження з профспілковим комітетом ДЗ "ДМА", студентською профспілкою та органом студентського самоврядування – з обов’язковим повідомленням про прийняте рішення МОЗ України;
 29. Внесення на розгляд Конференцією трудового колективу ДЗ "ДМА" подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством та Статутом ДЗ "ДМА"; 
 30. Розгляд інших питань діяльності ДЗ "ДМА" відповідно до Статуту ДЗ "ДМА".

 

Положення про Вчену раду